Kullanım Yönergesi

1. AMAÇ ve KAPSAM

Bu prosedürün amacı belge almaya hak kazanan adayların belge ve logo/marka kullanımını belirlemektir. Proses Belgelendirmeden belge alan adayların uyması gereken kurallar bu prosedürün kapsamı içindedir.

2. TANIMLAR

Bu prosedür için Kalite El Kitabındaki tanımlar ve kısaltmalar geçerlidir.

3.SORUMLULAR

Prosedür içinde sorumlular tanımlanmaktadır.

4. UYGULAMA

4.1. Belge Kullanım Kuralları

Belge kullanım şartları ve temsil hakları, imzalanmış olan sözleşmede belirtir ve imzalı olarak kayıt altına alır.

Belge kullanım kuralları:

Verilen belge Proses Belgelendirmeye aittir. Adaylar belge geçerlilik süresi içinde belgeleri kullanırlar.
Gerekli durumlarda Proses Belgelendirme belgeyi geri çekebilir veya askıya alabilir.
Verilen belge sadece üzerinde yazılı olan Ulusal Yeterliliği kapsamaktadır. Kapsam dışı belge kullanılamaz. Aksi olduğu takdirde kişi uyarılır, uyarı dikkate alınmazsa gerekli işlemler uygulanır.
Belge alan kişi, belgeyi hiçbir koşulda başkasına devredemez.
Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
Belge alan kişi yasal mevzuatlara ve ilgili prosedürlere aykırı davranamaz. Aksi durumda belge askıya alınır.
Belgesi askıya alınan ya da iptal edilen kişi belgeyi 10(on) gün içerisinde Proses Belgelendirmeye teslim etmek zorundadır.
Belge askı süresince geçici olarak geçersizdir
Geçerliliği herhangi bir sebeple sona eren belgenin kullanımından, belgelendirilmiş kişi sorumludur. Proses Belgelendirmenin hiçbir sorumluluğu yoktur.
Belgelendirilmiş kişinin; belge geçerlilik süresi boyunca mesleğini yapmasına engel bir durumun olması durumunda Proses Belgelendirmeyi bilgilendirmek zorundadır.
Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. Olması durumunda, o belgenin kullanımına son verilmeli ve Proses Belgelendirmeye belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunmalıdır.
Belge sahibi, belgesini kaybetmesi durumunda, kayıp ilanı vermeli ve o ilanla birlikte Proses Belgelendirmeye bilgi vermek zorundadır.
Belgenin askıya alınmasına sebebiyet verecek bir uygunsuzluk olduğunda kişi, 3(üç) ay içinde uygunsuzluğunu gidermeli tarafımıza gerekli kanıtları sunmalıdır. Aksi durumda askı süresi ilk tarihten itibaren devam ettirilir ve uygunsuzluğunu gidermesi beklenir. İptal edilmesi durumunda ise belge kullanımı sona erdirilir.
.Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.
Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.
Belge üzerindeki logo hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

4.2. Logo / Marka Kullanım Kuralları

Logo / marka kullanım şartları ve temsil hakları, imzalanmış olan sözleşmede belirtir ve imzalı olarak kayıt altına alır.

Logo / Marka kullanım kuralları:

Proses Belgelendirme Logo/Markasını kullandırma hakkı sadece Proses Belgelendirmeye aittir.
Belge sahibi, Proses Belgelendirme logosunu/markasını belirtilen usul esas ve şartlara uygun kullanmakla yükümlüdür.
Belge sahibi, Proses Belgelendirme logosunu/markasını sadece belgede belirtilen kapsam için kullanabilir.
Belge üzerindeki logolar hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.
Logo/marka belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.
Logo/marka boyutları okunabilirliği bozulmamak şartıyla değiştirilebilir.
Belgeli personel TÜRKAK ve MYK logo/markalarını kullanamaz.
Logo/Marka basılı veya elektronik ortamda sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.
Belge sahibi, belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durdurmalıdır.
Belgelendirilmiş kişi Proses Belgelendirme Logo/Markasını sadece belgede yer alan Belge Numarası ile birlikte kullanabilir. Belge Numarası olmadan tek başına kullanılamaz.
Belgeli kişi veya çalıştığı kuruluş ilgili akreditasyon kuruluşunun ( TÜRKAK R.10.06’ da belirtilen kurallar vb.) marka kullanım usul esaslarına ve Mesleki Yeterlilik Kurumu marka kullanım usul ve esaslarına uymakla yükümlüdür.
Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.