Sıkça Sorulan Sorular

Aşama 1

Yetki Belgesi başvurusu yapmadan önce tamamlamanız gereken belgeler;

 • Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 MYK Belgesi
 • 100 Saatlik Emlakçılık Eğitim Sertifikası (MEB veya Üniversite Onaylı) Almak
 • Emlak ofisinde çalışmış olmak;
  • İlk, Ortaöğretim, Lise için 1 yıl
  • Önlisans, Lisans ve Yüksek Lisans için 6 ay
 • Vergi Mükellefi Olmak (Şahıs veya Tüzel Kişilikli Şirket Kurulumu)
 • Oda Üyeliği (Şahıs için Meslek Odası, Şirket için Ticaret Odası)
 • Bu belgeleri tamamladıktan sonra Yetki Belgesi almak için taşınmaz ticaret bilgi sistemine (ttbs.gtb.gov.tr) kayıt yapılmalıdır.

Aşama 2

Emlak Ofisi Açmak İçin Yetki Belgesi Almanın Şartları;

Bulunduğunuz ilin, İl Ticaret Müdürlüğünün ek şartları olabilmekle birlikte temel şartlar aşağıdaki gibidir.

 • 18 yaşını doldurmuş olmak
 • En az İlköğretim mezunu olmak
 • Meslek Odasına / Ticaret Odasına kayıtlı olmak
 • İflas etmemiş olmak (ya da İİK göre itibarının yerine gelmiş olması)
 • Kasten işlenen bir suçlardan dolayı 5 yıldan fazla ceza almamış olmak veya yönetmelikte yer alan diğer suçlardan hüküm giymemiş olmak ( https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=24645&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5)
 • Faaliyet gösterilecek yerde sadece emlakçılık yapmak
 • Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 MYK Belgesi
 • 100 Saatlik Emlakçılık Eğitimi (MEB veya Üniversite Onaylı)
Galeri açabilmek veya diğer bir tanımla ikinci el araç alım satımı yapabilmek için bu alanda mesleki olarak yeterli olduğunuzu belgelendirmeniz gerekmektedir. Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 belgesine sahip olduğunuzda oto alım satım yetki belgesi sürecinin en önemli adımlarından birisini tamamlamış olacaksınız. Bulunduğunuz ildeki İl Ticaret Müdürlüğüne başvurarak Oto Alım Satım yetki belgesi için müracaat edebileceksiniz. İl Ticaret Müdürlüğü galeri açabilmek için sizden aşağıdaki belgeleri talep edecektir. (İller bazında küçük değişiklikler olabilir)

1- Meslek Odası veya ticaret odası kayıt belgesi

2- Mesleki Yeterlilik Belgesi (Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5)

3- Lise Diploması

4- Vergi Levhası

Galerici Belgesi Almak İçin Yapılması Gereken İşlemler Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 

Lise Mezunu Değilim Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 belgesi alabilir miyim ?

Lise mezunu değilseniz Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 belgesi alamazsınız. Ancak 19.08.2020 tarihli İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklikle “15.08.2020 tarihi itibariyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan gerçek kişi işletmeleri adına o tarihteki işletme sahibi ile tüzel kişi işletmeleri ve şubeler adına o tarihte ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerden biri tarafından yapılan Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) sınavına giriş şartı olarak lise mezunu olma şartı aranmayacaktır.” istisnası getirilmiştir. Özetle 15.08.2020 tarihi veya öncesinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapıyorsanız lise şartı olmadan mesleki yeterlilik belgenizi alabilirsiniz. En az lise mezunu olmayanlar için varsa 15.08.2020 tarihinden önce, ikinci el Motorlu Kara Taşıtları Ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ve ilgili oda kaydı belgesi.

Galeri açabilmek için yaş sınırı bulunmakta mıdır?

Motorlu kara taşıtları ticareti yapabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir.

Sabıkası olanlar Galericilik yapabilir mi ?

Aşağıdaki suçlarla ilgili hüküm giymiş olanlar motorlu kara taşıtı ticareti yapamazlar.

“Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması”

İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Yönetmeliğine nasıl ulaşırım?

Resmi gazetede yayınlanmış bulunan İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Yönetmeliği için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200815-1.htm

Mesleki Yeterlilik Kurumu Nedir?

Mesleki Yeterlilik Kurumu; ulusal yeterlilikler dahilinde, belgelendirme kuruluşlarının başvuruların incelenmesi, değerlendirilmesi; kuruluşların denetlenmesi, yetkilendirilmesi, izlenmesi ile sınav, ölçme, değerlendirme ve MYK Mesleki yeterlilik belgesine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Nereye Bağlıdır?

21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 4 üncü ve 22 nci maddelerine göre kurulmuş ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA bağlı bir kurumdur.

Yetkilendirilmiş Belge Kuruluşu Nedir?

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlar, sınav ve belgelendirme işlemlerini yetki kapsamında yer alan ulusal yeterlilikler çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Mesleki yeterlilik kurumunun izin vermediği hiçbir kişi, kurum ya da kuruluş ulusal yeterlilikleri kriterlerini kullanarak belgelendirme yapamaz.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen kuruluşlar; yetkilendirildikleri ulusal yeterliliklerde belirtilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri baz alarak teorik, uygulamalı ve benzeri yöntemlerle sınav yapar. Kuruluşlar tarafından yapılan sınavlarda ulusal yeterliliklerde yer alan belgelendirme şartlarını yerine getiren adaylara uluslararası geçerliliği olan Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmektedir.

Ulusal Yeterlilik Nedir?

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen kuruluşların sınav ve belgelendirme işlemlerini yürüttüğü ulusal yeterlilikler Ulusal Meslek standardı veya uluslararası standartlar tarafından temel alınarak hazırlanan ve Mesleki yeterlilik kurumu tarafından onaylanan ulusal yeterlilikler kamunun kullanımına açıktır.

Belgenin Askıya Alınması

 • Belgelendirilmiş kişinin, gönüllü olarak geçici askıya alma talebinde bulunması,
 • Belgelendirilmiş kişinin, belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ve ciddi şekilde başarısız olması,
 • Belgelendirilmiş kişinin gözetim veya yeniden belgelendirme faaliyetlerinin gerekli şartlarda yapılmasına izin vermemesi,
 • Belgelendirilmiş kişinin sözleşme metnindeki yükümlülükleri, belgenin iptalini gerektirmeyecek ölçüde ihlal etmesi,
 • Belgelendirme kapsamında yer alan Ulusal Yeterliliğe ilişkin, ilgili standart dışında uygulanması gereken yasal yaptırımların yerine getirilmediğinin tespiti,
 • Belgelendirme kurallarına uyulmaması,
 • Belgenin yanlış kullanımı,
 • İlk gözetim süresini; sebepsiz olarak 2 hafta ve/veya daha fazla ertelemesi durumunda.

Belgenin askıya alınması kararı, Belgelendirme Karar Verici tarafından alınır. Verilen karar MYK ’ya bildirilir. Belgenin askıya alındığı, ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir. PROSES BELGELENDİRME gerekli gördüğünde, askıya alma süresini, Belgelendirme Müdürü kararıyla bir defa en çok 3 ay uzatabilir. Belgelendirilmiş kişi, belgenin askıya alınma kararının tebliğinden itibaren belge kullanımını durdurur ve belgeyi, Belgelendirme Sözleşmesinde taahhütte bulunduğu gibi en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde PROSES Belgelendirme ’ ye iade eder. İade etmediği takdirde öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmaz ise kanuni işlem başlatılır. Belgelendirmiş kişi belgesini kaybettiğini beyan ediyorsa yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile PROSES Belgelendirme’ e bildirmesi istenir. Askıya alma süresince belgelendirilmiş kişi yanlış bilgilendirme yapamaz. Askıya alınma durumunda, belgeli kişinin mesleki yeterlilik belgesi geçici olarak geçersizdir. Kişi, belgenin askıya alınma kararının tebliğinden itibaren belge ve logo kullanımını durdurur. Askıya alma süresince belgeli kişi, belgeye ait haklardan yararlanamaz. Belgenin askıya alınma durumunda, www.prosesbelgelendirme.com belge sorgulama ekranından yayınlanarak ilgili tarafların kamuoyunun erişimine sunulacaktır. Belgesi askıya alınan kişiler, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak, objektif deliller ile PROSES BELGELENDİRME ’ye bildirmeleri durumunda askıya alma işlemi ortadan kaldırılır.

Belgenin İptal Edilmesi;

 • Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde gerekli düzeltici faaliyetleri verilen sürede yerine getirmemesi halinde,
 • Belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması durumunda,
 • Dış denetimlerde ve/veya iç denetimlerde gerçekleştirilen sınavların uygun olmadığını tespit edilmesi halinde,
 • Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı durumunda,
 • Belgelendirilen kişinin belgede belirtilen yetkinliği kaybetmesi halinde,
 • Belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,
 • Belgeli kişinin belgelendirme kuruluşuna hatalı bildirimde bulunması veya değişiklik olması durumunda bildirimde bulunulması gereken hususları kasten PROSES Belgelendirme ’ye bildirmemesi durumunda,

Belgelendirme Karar Verici belgenin iptali yoluna gider. Bu durum Belgelendirme Karar Verici tarafından belge sahibine yazılı olarak bildirilir ve belgenin iptal işlemi başlatılır.

Belge aşağıdaki durumlarda da iptal edilir:

 • Kişinin talebi,
 • Kişinin ölmesi veya belge kapsamındaki faaliyetine sona ermesi,
 • Kişinin askıya alma şartlarını kabul etmemesi,
 • Kişinin askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırılmaması.

PROSES BELGELENDİRME, belgenin geri alınması ve sözleşmenin iptal edilmesine dair kararları, web sayfasında yayınlama hakkına sahiptir. Belge geri alındığında belgelendirilmiş kişinin adı belgeli kişiler listesinden çıkarılır. Belgelendirilmiş kişi, belgenin geri alınması ve sözleşmenin iptali kararının tebliğinden itibaren belgenin kullanımını durdurur. Belgelendirme Sözleşmesi ile kendisine verilen belgeyi tebliğ tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde PROSES BELGELENDİRME’ ye iade eder. Belgelenin iptal kararı belgelendirilmiş kişi ile ilgili kurum ve kuruluşlara Belgelendirme Karar Verici tarafından bildirilir. Belgelendirilmiş kişi sözleşmesi iptal edildiği tarihten itibaren 30 gün dolmadan yeni müracaat yapamaz.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterlilik (ler)de tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir.

Kalite güvencesi sağlanmış ve uluslararası personel belgelendirme standardına göre akredite edilmiş bir sistem aracılığıyla tarafsız, tutarlı, âdil ve güvenilir şekilde yapılan ölçme değerlendirmeler sonucunda başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlenir.

Mesleki yeterlilik belgesi; mesleki yeterlilik kurumu tarafından oluşturulmuş ulusal yeterlilikler kapsamında ilan edilmiş mesleklere verilir. Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık (Avrupa Birliği’nde otomatik tanınma kapsamında yer alan meslekler), mühendislik mesleği ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu kapsamın dışındadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yıllar içerisinde sayısını artırarak 5544 Sayılı Kanun Ek-1 Uyarınca yayımlamış olduğu Tehlikeli ve Çok Tehlikeli meslek sınıfına giren meslekler ve diğer mevzuatlar (Emlak Danışmanı, Sorumlu Emlak Danışmanı, Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu vb.) doğrultusunda belirlediği mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişilerin ilgili mesleklerde çalıştırılmasına izin vermemektedir.
Mesleki yeterlilik kuruluşları, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilerek, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmektedir.

TÜRKAK’ ın akreditasyon faaliyetleri; Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ve Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) tarafından tanınmakta, gözlemlenmekte ve denetlenmektedir.

(MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi, ülkemiz ile diğer ülkeler arasında karşılıklı tanıma anlaşması imzalamış ülkelerde geçerlidir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri, 2019 yılından bu yana tüm mesleklerde Türkçe-İngilizce olarak çift dilde düzenlenmektedir.

Türkçe-İngilizce’ nin yanı sıra adayların tercihine göre Türkçe-Almanca, Türkçe-Fransızca, Türkçe-İspanyolca, Türkçe-Rusça ve Türkçe-Arapça gibi dillerde de düzenlenebilmesine olanak sağlanmıştır.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi uluslararası tanınırlığı sayesinde özellikle yurt dışı projelerde ve işletmelerde istihdam edilen vatandaşlar tarafından talep edilmekte ve çalışanlar belgelerini İngilizce başta olmak üzere yeminli tercüme hizmeti alarak tercüme ettirmek zorunda kalmakta iken artık MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin gidilecek ülkenin diline göre ilave bir ücret ödenmeden çift dilli olarak düzenlenebilmesi ile yeminli tercümanlık ve noter onayı gibi masrafların belgeli işgücü üzerine ek yük oluşturmaması sağlanmıştır.

Mesleki Yeterlilik Belgesinin Kişilere Avantajı Nedir?

Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme değerlendirme sonucunda alınan belge, kişiye bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı vermektedir.

Ulusal yeterlilikler yaygın öğrenmenin tanınmasına imkan verdiği için bireyler kişisel gelişimlerini daha çeşitli ve esnek yollarla sağlayabilirler. Mesleki ilerleme yolları daha açık hale geldiğinden kariyer hareketliliği desteklenmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesinin İşverene Avantajı Nedir?

KOSGEB’in kuruluşların bünyesinde çalışan kişiler için “Belgelendirme Desteği” programı bulunmaktadır.

 • TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme AŞ’den alınacak belgeler %70 (yetmiş) oranında

Neden Galeri Yeterlilik Belgesi Alınması Gerekiyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok meslek dalı için zorunlu hale getirilen mesleki yeterlilik belgesi, oto alım satımı yapan ve galeri işleten kişiler için de zorunlu hale getirilmiştir.

Mesleki Yeterlilik Sınavları, Mesleki Yeterlilik Kurumunun ilan ettiği meslekler için yapılmaktadır. Bu sınavlar Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları (YBK) tarafından yapılır. Adaylar teorik ve performans aşamalarından oluşan bir sınava tabi tutulurlar. Bu sınavın gerçekleştiği tarihten başlayarak 10 gün (takvim günü) içerisinde sınav sonucunuz belli olur.

Ulusal Meslek Standardı Nedir (UMS) ?

Ulusal Meslek Standardı (UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

Belirlenen uluslararası meslek standartlarına göre belirlenen meslekler Ulusal Yeterlilikler, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanır.

Ulusal Yeterlilik Nedir (UYS) ?

Ulusal yeterlilik; yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerle tespit edilen ve MYK tarafından onaylanarak ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliktir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından sınavlar mesleklerin tanımlandığı Ulusal Yeterliliklerde belirtilen beceri ve yetkinlik ifadeleri doğrultusunda sınav yapılır. Sınavlar kuruluşların belirlediği sınav takvimine göre yapılmaktadır. Yapılan sınavlar doğrultusunda sonuçlar en geç 10 gün içinde MYK kurumuna bildirilir. E-devlet üzerinden sadece Mesleki yeterlilik belgelerini değil sınav sonuçlarını adaylar takip edebilirler.

Myk Belgesini Nereden Alabilirim?

Mesleki Yeterlilik Belgesini Mesleki Yeterlik Kurumunun yetkilendirdiği kuruluşlardan alınabilmektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu yetkilendirdiği her kuruluş için bir numara vermektedir. YB-xxxx ile ifade edilen bu numaraya ait olmayan hiçbir kuruluş Mesleki Yeterlilik Belgesi veremez.

https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_kurulus_ara&view=kurulus_ara#&Itemid=322a

Mesleki yeterlilik belgesi alabilmek için sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yapan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvuru yapmanız gerekmektedir. Yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşları sınavları süre ve süreçleri her mesleğe göre farklılık gösterebilmektedir. Yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşları sınavlar yapıldıktan sonra sınav sonuçlarını 10 (on) gün içerisinde Mesleki Yeterlilik Kurumunun sistemine işler. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarını E-devlet üzerinden takip ederek öğrenebilirler. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra belge almaya hak kazanan adaylar belge basım ücretlerini sınava girdiği yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşunun banka hesabına veya kuruluşun belirlediği ücret ödeme yönteme göre yatırmalıdır. Ücreti yatırılan belgeler için sınav ve belgelendirme kuruluşları Mesleki Yeterlilik Kurumuna belge basımı için bildirimde bulunur. Mesleki Yeterlilik Kurumuna bildirilen belgeler kurum uzmanları tarafından onaylandıktan sonra basılarak Sınav ve belgelendirme faaliyetini yürüten yetkilendirilmiş kuruluşa gönderir. Mesleki Yeterlilik Kurumu bu süreyi web sayfasında 4-6 iş günü olarak belirlemiştir. Belge basım süreci Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürütülmektedir. Mesleki Yeterlilik Belgeleri yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarına gelerek bandrollendikten sonra kuruluşun yetkilisi tarafından imzalanmaktadır. İmzalanan Mesleki Yeterlilik Belgeleri daha sonra belge sahibine sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirlediği yöntem ile ilgili kişiye iletilir.

Belgem Gecikti Ne Yapabilirim?

Mesleki Yeterlilik Belgeleri, Mesleki Yeterlilik Kurumunun anlaşması olduğu matbaalar tarafından basılmaktadır. Mesleki Yeterlilik Belgesi, yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşları tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bildirildikten sonra belgelendirme iş ve işlemleri iş günlerinde yürütülmektedir. Mücbir sebepler, hafta sonu tatilleri ve resmî tatillerde Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından işlemler yürütülememektedir. Söz konusu durumlardan dolayı Mesleki Yeterlilik Belgesinin adaya ulaşamaması yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarından kaynaklanmamaktadır.

Sınav ve belgelendirme kuruluşları Mesleki Yeterlilik Kurumuna Mesleki Yeterlilik Belgelerinin basılmasına uygunluğunu bildirdikten sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu uzmanları tarafından onaylanan Mesleki Yeterlilik Belgeleri, sınav ve belgelendirmesi tamamlanan adayın e-devletinde görülebilmektedir. Fiilen belgesi eline geçmeyen kişi Mesleki Yeterlilik Belgesini teslim alana kadar e-devlet üzerinden belge sahibi olduğunu kanıtlayabilir. Mesleki Yeterlilik Belgesi yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirilme kuruluşlarına ulaştıktan sonra ilgili kişiye en kısa sürede ulaştırılmaktadır.

Mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme için yetkilendirdiğin kuruluşlar sınavlar tamamladıktan sonra, sınav sonuçlarını sınav bitiş tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde MYK’ya bildirir. Gerçekleştirilen sınavlarda ulusal yeterliliklerde yer alan sınav geçme şartlarına göre (her bir meslek için mesleki belgesi almaya hak kazanmak için sınav geçme puanları ve şartları farklıdır) Mesleki Yeterlilik Belgesini almaya hak kazanan adaylar Mesleki Yeterlilik Kurumunun belirlediği belge ücretlerini sınava girerek, başarılı olduğu Mesleki Yeterlilik Kurumunun sınav ve belgelendirme için yetkilendirdiği kuruluşların belirlediği yönteme göre kuruluşun hesabına yatırır.

Belge Ücretlerini Kim Belirliyor?

Mesleki Yeterlilik Belgesi ücretleri Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenir. İlk basılan belgelerin ücretinin tamamı Mesleki Yeterlilik Kurumuna aktarılmaktadır. Kişi Belgesini kaybetmesi veya herhangi olumsuz bir durumda tekrar basımını istemesi halinde yetkilendirilmiş kuruluşların belirlediği tarife ile ücretini kuruluşlara yatırarak Mesleki Yeterlilik Belgesini yeniletebilirler.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Ücretlerini Nereye Ödeyeceğiz?

Mesleki Yeterlilik Belgesi ücretlerini sınav girdikten ve belge almaya hak kazandıktan sonra, sınava girmiş olduğunuz Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan şirketin hesabına yatırılır. Yatırılan Belge Ücretleri kuruluşlar sınava giren kişi adına Mesleki Yeterlilik Kurumu’na yatırır.

Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetkilendirdiği kuruluşlar belge ücretlerini MYK’ya ilettikten sonra, kurum uzmanları tarafından belge basımlarına aksi bir durum olmadığı takdirde belgelerin basımlarını onaylar. Onaylanan Mesleki Yeterlilik Belgeleri devletin belirlendiği matbaalarda basıldıktan sonra sınava girilen kuruluşa aksi bir durum olmadığı sürece 10 (on) gün içinde gönderilir. Gönderilen belgeler kuruluşların imza yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra belge sahibine ulaştırılır.

Mesleki Yeterlilik Belgeleri, Mesleki Yeterlilik Kurumunun anlaşması olduğu matbaalar tarafından basılmaktadır. Mesleki Yeterlilik Belgesi, yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşları tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bildirildikten sonra belgelendirme iş ve işlemleri iş günlerinde yürütülmektedir. Mücbir sebepler, hafta sonu tatilleri ve resmî tatillerde Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından işlemler yürütülememektedir. Söz konusu durumlardan dolayı Mesleki Yeterlilik Belgesinin adaya ulaşamaması yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarından kaynaklanmamaktadır.

Mesleki Yeterlilik Sınavları Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ilan edilen ulusal yeterlilikler çerçevesinde yapılmaktadır. Standartları belirlenmiş olan her bir mesleğin kendine özgü bilgi, beceri ve yetkinlik kriterleri bulunmaktadır. Mesleklerin seviyeleri bu bilgi, beceri ve yetkinlik ifadelerine göre belirlenmektedir. En alt düzeyden başlayan bilgi, beceri ve yetkinlik ifadeleri kişilerden istenilen düzeye göre artış göstermektedir.

Mesleki yeterlilik sınavları Ulusal yeterliliklerde yer alan, kişinin asgari şartlarda mevcut mesleğini iş sağlığı ve güvenliğini ön plana alarak nasıl yapması gerektiğini belirlemektedir. Bu sınavların nasıl ve ne şekilde olacağı yine o mesleğin ulusal yeterliliği ile belirlenmiştir. Adaylar genelde bu sınavlara nasıl çalışacakları konuşunda endişe duymaktadır. Çalışma kitapçıkları istemektedir. Ulusal yeterlilikler aslında bu sınavlara çalışmak için kullanılacak en iyi kılavuzdur. Mesleki yeterlilik sınavları 2 aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama teorik sınavlardır. Teorik sınavlarda Ulusal Yeterliliklerde yer alan bilgi ifadeleri doğrultusunda mesleki yeterlilik kurumunun yetkilendirdiği kuruluşlar tarafından hazırlanmaktadır. Hazırlanan sorular Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türkak tarafından onaylanmaktadır. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen kuruluşların soru havuzları birbirinden farklıdır.

Ulusal Yeterlilik Birimleri Nedir?

https://portal.myk.gov.tr/index.php?dl=Yeterlilik%2F1176%2FSON_TASLAK_PDF_20200617_112908.pdf&fileName=12UY0046-4+Rev+01+A%C4%9F+Teknolojileri+Eleman%C4%B1&option=com_yeterlilik

Yukarıda yer alan görselde BG ifadeleri, sınav sorularında adaylara hangi kriterlerde bilgi sahibi olması gerektiğini belirlemektedir.

Ulusal yeterliliklerin seviyeleri mevcut mesleğin bilgi, beceri ve yetkinlikler alanındaki beklentilere göre belirlenmektedir. Hayat boyu öğrenme ihtiyaçlarının karşılanması ve rehberlik eşliğinde ileriye yönelik hedeflerin belirlemek yine Mesleki Yeterlilik sisteminin temel amaçlarındandır.

Ulusal Yeterlilik Seviye 4 Nedir (MYK SEVİYE 4 NEDİR)?

Bir iş veya öğrenme alına ait olan orta ve üzerinde düzeyde bilgiye; bu bilgiler ışığında iş ve işlemlerini yerine getirebilecek, karşılaştığı sorunlara bu düzeyde çözüm önerebilecek beceriye; başkalarının yaptığı diğer sıradan görevlerin gözetimini yaparak bu görevlerin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesinde sınırlı sorumluluk alacak yetkinliğe sahip olmak.

Ulusal Yeterlilik Seviye 5 Nedir (MYK SEVİYE 5 NEDİR)?

Bir iş veya öğrenme alanının sınırlarını farkında bu alana özgü kapsamlı, kurumsal ve olgusal bilgiye; sınırlarının belirlendiği somut ve soyut sorunlara yaratıcı çözümler geliştirerek, gerekli, kapsamlı, bilişsel ve uygulamalı beceriye; öngörülemeyen değişikliklerin olduğu ve olabileceği durumlarda yönetim ve gözetim görevlerini yerine getirebilecek, kendisinin ve başkasının başarım düzeyini değerlendirebilecek ve geliştirebilecek projeleri yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen kuruluşlar sınav yapma yetkisi olan ulusal yeterlilik sınav takvimini kendileri belirlemektedir. Kuruluşlar genel olarak bu sınavları belirli bir kontenjana ulaşınca bağlı bulunduğu şehirde ya da talebe göre diğer şehirlerde yapmaktadırlar.

Mesleki Yeterlilik Kurumu yetkilendirdiği bütün kuruluşların ulusal yeterlilik sınavlarını takip etmektedir. Bu sebeptendir ki kuruluşlar tarafından belirlenen bütün sınav şartları Mesleki Yeterlilik Kurumunun gözetimindedir. Yapılan sınavların video kayıtları Mesleki Yeterlilik Kurumu istediği takdirde kuruluşlar tarafından sunulmaktadır.

Kuruluşların belirlediği sınav takvimleri mücbir sebep olmadığı sürece yapılmaktadır.

Sınavlar gerçekleştikten sonra sınav sonuçlarının 10 (on) gün içerisinde Mesleki Yeterlilik Kurumuna e-devlet üzerinden girilmesi gerekmektedir. Kuruluşlar tarafından sisteme girilen sınav sonuçları da e-devlet üzerinden görülerek takip edilebilmektedir.

Her bir ulusal yeterlilikte sınav başarı ölçütleri her bir birim ayrı ayrı yer almaktadır.

Ulusal Yeterlilik Birimleri Nedir?

Ulusal Yeterlilik İçeriği

https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama

Her ulusal yeterliliğin kendine özgü birimleri bulunmaktadır. Bu birimler Zorunlu ve seçmeli birim olarak ikiye ayrılmaktadır.

Zorunlu Birim: Belgesi alınacak mesleğin başarı kriterlerini yerine getirerek geçmesi gereken zorunlu yeterlilik birimidir.

Seçmeli Birim: belgesi alınacak mesleğin; kişinin mesleğinin aradığı niteliklere özgü seçeceği yeterlilik birimidir.

Yeterliliğin Yapısı

Yeterlilik birimleri örnek

https://portal.myk.gov.tr/index.php?dl=Yeterlilik%2F2750%2FSON_TASLAK_PDF_20220812_154553.pdf&fileName=17UY0299-5+Rev+01+Motorlu+Kara+Ta%C5%9F%C4%B1tlar%C4%B1+Al%C4%B1m+Sat%C4%B1m+Sorumlusu&option=com_yeterlilik

Kişiler sınavlara girdiği ulusal yeterlilikten belge almaya hak kazandıktan Mesleki yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen belge ücretlerini, sınava girdiği yetkilendirilmiş kuruluşlarına iletir.

Kuruluşlar belge ücretlerini Mesleki Yeterlilik Kurumuna iletir. Mesleki yeterlilik belgesi ücretleri MYK’ya iletildikten sonra ise Sınav ve belgelendirme kuruluşları Mesleki Yeterlilik Kurumuna Mesleki Yeterlilik Belgelerinin basılmasına uygunluğunu bildirir. Mesleki Yeterlilik Kurumu uzmanları tarafından onaylanan Mesleki Yeterlilik Belgeleri, sınav ve belgelendirmesi tamamlanan adayın e-devletinde görülebilmektedir.

Fiilen belgesi eline geçmeyen kişi Mesleki Yeterlilik Belgesini teslim alana kadar e-devlet üzerinden belge sahibi olduğunu kanıtlayabilir. Mesleki Yeterlilik Belgesi yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirilme kuruluşlarına ulaştıktan sonra ilgili kişiye en kısa sürede ulaştırılmaktadır.

Edevlet Myk Sorguları

E-devlet üzerinden Mesleki Yeterlilik Belgesi bilgilerine ulaşılabilecek sorgular

https://www.turkiye.gov.tr/arama?aranan=myk

Mesleki Yeterlilik Belgeleri geçerlilik süreleri olan ve bu süreler sona erdiğinde tekrar yenilenmesi gereken belgelerdir. Mesleki Yeterlilik Belgesi yenileme süresi ve şartları Ulusal Yeterliliklerde belirtilmiştir. Mesleki Yeterlilik Belgeleri yenileme süreleri büyük çoğunlukla 5 (beş) yıldır.

https://portal.myk.gov.tr/index.php

Mesleki Yeterlilik Belgesi Yenileme Süreci Nasıl İlerler?

Mesleki Yeterlilik Belgesi geçerlilik süre bitimi yaklaştığında Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından belge sahiplerine mesaj göndermektedir. Bu sebeptendir ki Mesleki Yeterlilik Belgesi için başvurduğunuz yetkilendirilmiş kuruluşlarına verdiğin kişisel bilgiler çok önemlidir. Söz konusu bilgilerinizde herhangi bir değişiklik olduğunda, Mesleki Yeterlilik Belgesini aldığınız kuruluşa bildirilmelidir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi belirli bir süre için geçerli oluğundan dolayı bu süre bitmeden belgenizi yenilemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde belgeyi tekrar almak için ilk başvuru şartları geçerli olacaktır. Mesleki Yeterlilik Belgesi yenileme süreçlerini yine Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Ulusal Yeterlilikler belirler.

Mesleki Yeterlilik Belgesi yenileme belirlenen başvuru tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılacak başvurular geçersizdir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi başlangıç tarihleri adayın belgesinin basıldığı tarihi değil, belge almaya hak kazandığı tarih içerisindeki 20-25 günlük süre içerisinde belirlenir. Mesleki Belgesi almak isteyen adayların belge almaya hak kazandığı tarihler içerisinde değildi ileri bir tarihte belge ücretini yatırarak belgesinin tarihini uzattığı düşünmek bir yanılgıdır. Söz konusu bu tarih adayın sınava girdiği sonuçlarının açıklandığı ve belge almaya hak kazandığı tarihler baz alınarak otomatik belirlenir. Mesleki yeterlilik belgesi için başvuru yaparak sınavlarda başarılı olan adayların, başarılı olduğu tarihten itibaren 2 (iki) içerisinde belge almaya müracaat etmemesi durumunda ise Mesleki Yeterlilik Belgesi alma hakkı kaybedilir.

Yenileme işlemlerinin belgesi alınmış aynı Kuruluşta yapılması zorunlu değildir, ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından tercih edilen herhangi birinde belge yenileme yapılabilir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi yenileme işlemleri yapılmadığı takdirde belgenizin geçerliliği sona erecektir. Bu nedenle her adayın mesleki yeterlilik belgesi almak için başvurduğu zaman ilgili ulusal yeterlilikle ilgili belge geçerlilik süresini, belge yenileme yöntemlerini ve ne zaman hangi aralıklarda belge yenileme başvurusu yapması gerektiğini öğrenmesi gerekmektedir.