Üst Yönetim Tarafsızlık Beyanı

Üst Yönetim Taahhütnamesi

PROSES BELGELENDİRME Üst yönetiminde görev aldığım sürece;

1. PROSES BELGELENDİRME ‘ nin tüm bölümleri ile olan ilişkilerimde, belgelendirme ve inceleme hizmeti verilen tüm kuruluşlara veya kişilere karşı tarafsızlığımı ve bağımsızlığımı koruyacağımı,

2. PROSES BELGELENDİRME yönetimi olarak, Belgelendirme hizmetlerinde görev alan hiçbir personeli çıkar çakışması ve/veya çatışması sürecinde olumlu veya olumsuz olarak etkilemeyeceğimi ve her nereden gelirse gelsin hiçbir baskının kararlarımı etkilemesine izin vermeyeceğimi,

3. PROSES BELGELENDİRME ‘ye belge talebinde bulunan aday/Belgelendirilecek kişinin yakınım olması durumunda (akraba, arkadaş vs.) belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında müdahil olmayacağımı,

4. Belge talebinde bulunan aday/belgelendirilecek kişi ile geçmişte ve/veya hali hazırda ticari ve menfaat ilişkileri içinde bulunmam durumunda belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında müdahil olmayacağımı,

5. Belgelendirmeye ait uygunluk değerlendirmelerinde ilgili standart veya dokümanların gerektirdiği tüm kurallara uyacağımı,

6. Aday/Belgelendirilecek kişi PROSES BELGELENDİRME’ den veya başka bir kurumdan bu alanda eğitim almaları yönünde bir talepte bulunmayacağıma ve yönlendirme yapmayacağıma,

7. PROSES BELGELENDİRME veya başka bir kuruluş tarafından eğitim sağlanmış kişilere ayrıcalık tanınamayacağıma,

8. PROSES BELGELENDİRME eğitim veya öğretim yapan birim ile sınav yapan birim ve bu birimlerde görev yapanlar arasında ast üst ilişkisinin olmamasına ve değerlendirme heyetinde tüzel kişilik mensupları dışından üye bulunması halinde aynı tüzel kişiliğe bağlı birimlerde eğitim/öğretim ve sınav faaliyetleri gerçekleştirmeyeceğime,

9. Belgelendirme faaliyetleri sırasında elde edilen bilgilerin güvenliği ile gizliliğini korunmasını sağlanacağımı, Kalite Yönetim Sistemi, Ulusal standartlarla belirlenmiş Mesleki Yeterlilik çalışmalarını, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, talimat, rehber, duyuru ve tebliğlere göre uygulayacağımı,

10. Belgelendirme faaliyetlerini etkileyebilecek içerden veya dışarıdan bütün personelin, tarafsızlık ve gizliliğini yapılan sözleşmelerle güvence altına alacağımı, tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, idari, mali ve diğer baskılara hiçbir şekilde izin vermeyeceğimi, üst yönetimin olarak belgelendirme süreçlerinde personele hiçbir şekilde baskı uygulamayacağımı,

11. Kişi ve kuruluşların yazılı muvafakati olmaksızın özel bilgilerin üçüncü kişilere açıklanmayacağını, üçüncü taraflara açıklanması gerekli durumunda, bu bilgiler hakkında, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere göre bildirileceğini,

12. PROSES BELGELENDİRME’ nin Kalite Yönetim Kayıtlarındaki Kalite El Kitabı, görev tanımları, prosedürler, dış kaynaklı mevzuatlar dışında kuruluşun sınav ve belgelendirme süreçlerine yönelik kurallara aykırı yönlendirmelerde bulunmayacağımı;
Beyan ve taahhüt ederim.