Mesleki Yeterlilik Belgesi Neden İptal Olur?

Belgenin Askıya Alınması

 • Belgelendirilmiş kişinin, gönüllü olarak geçici askıya alma talebinde bulunması,
 • Belgelendirilmiş kişinin, belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ve ciddi şekilde başarısız olması,
 • Belgelendirilmiş kişinin gözetim veya yeniden belgelendirme faaliyetlerinin gerekli şartlarda yapılmasına izin vermemesi,
 • Belgelendirilmiş kişinin sözleşme metnindeki yükümlülükleri, belgenin iptalini gerektirmeyecek ölçüde ihlal etmesi,
 • Belgelendirme kapsamında yer alan Ulusal Yeterliliğe ilişkin, ilgili standart dışında uygulanması gereken yasal yaptırımların yerine getirilmediğinin tespiti,
 • Belgelendirme kurallarına uyulmaması,
 • Belgenin yanlış kullanımı,
 • İlk gözetim süresini; sebepsiz olarak 2 hafta ve/veya daha fazla ertelemesi durumunda.

Belgenin askıya alınması kararı, Belgelendirme Karar Verici tarafından alınır. Verilen karar MYK ’ya bildirilir. Belgenin askıya alındığı, ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir. PROSES BELGELENDİRME gerekli gördüğünde, askıya alma süresini, Belgelendirme Müdürü kararıyla bir defa en çok 3 ay uzatabilir. Belgelendirilmiş kişi, belgenin askıya alınma kararının tebliğinden itibaren belge kullanımını durdurur ve belgeyi, Belgelendirme Sözleşmesinde taahhütte bulunduğu gibi en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde PROSES Belgelendirme ’ ye iade eder. İade etmediği takdirde öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmaz ise kanuni işlem başlatılır. Belgelendirmiş kişi belgesini kaybettiğini beyan ediyorsa yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile PROSES Belgelendirme’ e bildirmesi istenir. Askıya alma süresince belgelendirilmiş kişi yanlış bilgilendirme yapamaz. Askıya alınma durumunda, belgeli kişinin mesleki yeterlilik belgesi geçici olarak geçersizdir. Kişi, belgenin askıya alınma kararının tebliğinden itibaren belge ve logo kullanımını durdurur. Askıya alma süresince belgeli kişi, belgeye ait haklardan yararlanamaz. Belgenin askıya alınma durumunda, www.prosesbelgelendirme.com belge sorgulama ekranından yayınlanarak ilgili tarafların kamuoyunun erişimine sunulacaktır. Belgesi askıya alınan kişiler, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak, objektif deliller ile PROSES BELGELENDİRME ’ye bildirmeleri durumunda askıya alma işlemi ortadan kaldırılır.

Belgenin İptal Edilmesi;

 • Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde gerekli düzeltici faaliyetleri verilen sürede yerine getirmemesi halinde,
 • Belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması durumunda,
 • Dış denetimlerde ve/veya iç denetimlerde gerçekleştirilen sınavların uygun olmadığını tespit edilmesi halinde,
 • Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı durumunda,
 • Belgelendirilen kişinin belgede belirtilen yetkinliği kaybetmesi halinde,
 • Belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,
 • Belgeli kişinin belgelendirme kuruluşuna hatalı bildirimde bulunması veya değişiklik olması durumunda bildirimde bulunulması gereken hususları kasten PROSES Belgelendirme ’ye bildirmemesi durumunda,

Belgelendirme Karar Verici belgenin iptali yoluna gider. Bu durum Belgelendirme Karar Verici tarafından belge sahibine yazılı olarak bildirilir ve belgenin iptal işlemi başlatılır.

Belge aşağıdaki durumlarda da iptal edilir:

 • Kişinin talebi,
 • Kişinin ölmesi veya belge kapsamındaki faaliyetine sona ermesi,
 • Kişinin askıya alma şartlarını kabul etmemesi,
 • Kişinin askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırılmaması.

PROSES BELGELENDİRME, belgenin geri alınması ve sözleşmenin iptal edilmesine dair kararları, web sayfasında yayınlama hakkına sahiptir. Belge geri alındığında belgelendirilmiş kişinin adı belgeli kişiler listesinden çıkarılır. Belgelendirilmiş kişi, belgenin geri alınması ve sözleşmenin iptali kararının tebliğinden itibaren belgenin kullanımını durdurur. Belgelendirme Sözleşmesi ile kendisine verilen belgeyi tebliğ tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde PROSES BELGELENDİRME’ ye iade eder. Belgelenin iptal kararı belgelendirilmiş kişi ile ilgili kurum ve kuruluşlara Belgelendirme Karar Verici tarafından bildirilir. Belgelendirilmiş kişi sözleşmesi iptal edildiği tarihten itibaren 30 gün dolmadan yeni müracaat yapamaz.