Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Belgelendirme Programı

1. BELGELENDİRME YAPILAN ULUSAL YETERLİLİK

17UY0299-5 MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU (SEVİYE 5)

2. YETERLİLİK BİRİMLERİ

Zorunlu Birimler
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

A2: Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri

Seçmeli Birimler
B1: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

3. BAŞVURU VE SÜREÇ

Başvuru, yapılacak olan ön değerlendirme sonrasında olumlu sonuçlanırsa aday statüsü kazanılır.

Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir.

Aday başvuruyu sadece bir birim için de yapabilir.

4. BELGELENDİRME BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yapılan düzenleme gereği yeterlilik sınavına girmek isteyen kişilerin en az lise mezunu olması gerekmektedir. Ancak aynı yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi beşinci fıkrasında tanımlanan kişilerden sınava giriş şartı olarak en az lise mezunu olma şartı aranmamaktadır.

5. BELGELENDİRME BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  • Başvuru Formu (ıslak imzalı 1 nüsha)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi veya Pasaport fotokopisi
  • Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
  • Belge Kullanım Sözleşmesi (her sayfası ıslak imzalı)
  • En az lise mezunu olduğunu gösteren diploma fotokopisi
  • En az lise mezunu olmayanlar için varsa 15.08.2020 tarihinden önce, ikinci el Motorlu Kara Taşıtları Ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ve ilgili oda kaydı belgesi

6. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

6.1 TEORİK SINAVI

Soru Sayı Süre (Dakika) Geçme Notu
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 15 30 % 70
A2: Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri 10 20 % 70
B1: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler 5 10 % 70
  • *Teorik sınavlarda adaylara 4 seçenekli, çoktan seçmeli ve her bir soru eşit puan değerinde test yapılmaktadır. Yanlış cevaplandırılan sorular puan kaybettirmemektedir.

6.2 PERFORMANS SINAVI

Yeterlilik Birimi BY Sayısı Süre (Dakika) Geçme Notu
A2: Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri 18 40 % 80
B1: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler 10 30 % 80
  • Performans sınavlarında adayların teatral bir sınav ortamında sınava gireceği birimin “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesinde yer alan adımları bire bir uygulaması istenmektedir.

6.3 SINAV SORU SAYISI, MİNİMUM GEÇME NOTLARI VE BAŞARI KRİTERLERİ

A1 / Teorik (Zorunlu) 15 Soru (En az 11 Doğru cevap)

A2 / Teorik (Zorunlu) 10 Soru (En az 7 Doğru cevap)

A2 / Performans (Zorunlu) 18 Adım (6 Kritik adımın tamamı)

B1 / Teorik (Seçmeli) 5 Soru (En az 4 Doğru cevap)

B1 / Performans (Seçmeli) 10 Adım (4 Kritik adımın tamamı)

7.YETERLİLİK BİRİMLERİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Teorik ve Performansa dayalı sınavlar için yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 (iki) yıldır. Yeterlilik Belgesi alabilmek için bu süre zarfında bir programı oluşturan birimlerin sınavlarının tamamından başarılı olmak gerekmektedir.

8. TEKRAR SINAVA GİRİŞ HAKKI

Adaylar girmiş oldukları yeterlilik birim sınavından başarısız olmaları halinde 1 (bir) yıl içinde aynı yeterlilik biriminden sınav ücreti ödemeden tekrar sınava girme hakkına sahiptir. Tekrar girdikleri bu sınavdan da başarısız olmaları halinde bundan sonra girmek istedikleri sınav birimleri için ilk başvuru koşulları geçerlidir.

9.BELGENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Belgenin geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır. Belgesini yenilemek isteyen adaylar belge geçerliliğinin bitiş tarihine 5 (beş) ay kala ile bitiş tarihi arasında belge yenileme başvuru ücretini veya belge yenileme sınav ücretini kuruluşa ödeyip bir başvuru formu doldurarak başvuruda bulunabilir.

10.BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK YÖNTEM

5 (beş) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  • 5 (beş) yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 (iki) yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması ve belge yenileme başvuru ücretinin ödenmesi,
  • Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Performans Sınavlarına yeniden girilmesi ve belge yenileme sınav ücretinin ödenmesi,

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 (beş) yıl daha uzatılır.

11.BELGENİN GÖZETİMİ VE GÖZETİM SONUCUNA GÖRE BELGE GEÇERLİLİĞİ

12. İTİRAZ VE ŞİKAYET

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikayetlerin olması halinde, itiraz/şikayet sahibi PROSES BELGELENDİRME İktisadi İşletmesi veya www.prosesbelgelendirme.com web sitesinden İtiraz ve Şikayet Başvuru Formunu doldurur ve imzalayarak (şahsen müracaat yapıldı ise) PROSES BELGELENDİRME ye teslim eder veya faks, e‐posta vb. ile gönderir.

13. MARKA VE LOGO KULLANIMI

MYK tarafından “Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” da belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır.

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Teorik Sınavı Bilgi İfadeleri

BG.1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatları açıklar.

BG.2 Çalışma ortamı, malzeme ve iş ekipmanına yönelik olası risk ve tehlikeli durumların neler olduğunu açıklar.

BG.3 Risk ve tehlikeli durumlarda alınması gerekli önlemleri açıklar.

BG.4 Acil durum kavramını açıklar.

BG.5 Çalışma alanı ve süreçlerindeki olası acil durumları açıklar.

BG.6 Acil durumlarda yapması gerekenleri sıralar.

BG.7 İş süreçleri işlemlerinin çevresel etkilerini ve risklerini açıklar.

BG.8 İş süreçleri işlemlerinde alınması gereken tedbirleri açıklar.

BG.9 Kullanılan iş ekipmanının çevresel etkilerini ve risklerini açıklar.

BG.10 Kullanılan iş ekipmanı ile ilgili alınması gereken tedbirleri açıklar.

BG.11 Çalıştığı alanda (enerji, sarf malzemeleri ve benzeri) kaynakların tasarruflu kullanılmasına yönelik tedbirleri açıklar.

BG.12 Ofis atıklarının imha süreçlerini açıklar.

BG.13 İş süreçlerinde uyması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.

BG.14 İş süreçlerinde iyileştirme çalışmalarını açıklar.

BG.15 Çalışma alanında bulunan iş ekipmanının kalite gerekliliklerini sıralar.

A2: Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri Teorik Sınavı Bilgi İfadeleri

BG.1 Çalışma alanında yapılması gereken genel temizlik ve bakım işlemlerini açıklar.

BG.2 Motorlu araç tamir ve oto kuaför işlemlerini sıralar.

BG.3 Sektörel pazar araştırması usullerini açıklar.

BG.4 Motorlu araçların çalışma şekillerini ve genel yapılarını açıklar.

BG.5 Değer belirlemede dikkat edilecek hususları sıralar.

BG.6 Motorlu araç alım işlerindeki idari işlemleri sıralar.

BG.7 Araçların satışa çıkartılması sırasında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.

BG.8 Müşteri ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken hususları sıralar.

BG.9 Araç satım işlemlerinde gerçekleştirilen pazarlık sürecini açıklar.

BG.10 Motorlu araç satım işlerindeki idari işlemleri sıralar.

B1: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler Teorik Sınavı Bilgi İfadeleri

BG.1 Sipariş süreçlerini açıklar.

BG.2 Tedarik ve sevkiyat süreçlerini tanımlar

BG.3 Stok takip işlemlerini açıklar.

BG.4 Marka standartları kavramını açıklar.

BG.5 Tescil işlemlerini sıralar.

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı A2 performans sınavında adaylardan aşağıda belirtilen beceri ve yetkinlik ifadelerinin gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

A2: Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri Performans Bilgi ve Yetkinlik İfadeleri

BY.01 Çalışma alanının çalışmaya başlamadan önce işyeri talimatları doğrultusunda hazır hale getirilmesini sağlar.

BY.02 İş ekipmanın kontrolünü yaparak bakımının yapılmasını sağlar.

BY.03 Motorlu araçların bakımının yapılarak satış öncesi hazırlıklarının tamamlanmasını sağlar.

BY.04 Alım yapılabilecek araçlara ilişkin araştırma yaptırır.

BY.05 Alım yapmaya uygun potansiyel araçların durumunun tespit edilmesi için satıcılar ile irtibata geçilmesini sağlar.

*BY6 Aracın durumu hakkında resmi sorgulama yapar.

*BY7 Satın alma sürecini değerlendirerek araç bedelini onaylar.

BY8 Satın almaya ilişkin mali ve idari işlemleri takip edilmesini sağlar.

*BY9 Ödemenin gerçekleştirilmesini takip eder.

BY10 Aracın teslim alınarak işyeri kuralları doğrultusunda satış için hazırlanmasını sağlar.

*BY11 Satışa çıkartılacak motorlu araçların fiyatını onaylar.

BY12 Motorlu araçların satış öncesi hazırlık işlemlerinin tamamlanmasını sağlar.

BY13 Müşterinin ihtiyacının tespit edilmesini sağlar.

BY14 Müşteriye ihtiyacına uygun bilgi verilmesini sağlar.

*BY15 Satış sürecini değerlendirerek satış işlemini onaylar.

BY16 Satışa ilişkin mali ve idari işlemlerin takip edilmesini sağlar.

*BY17 Tahsilatın gerçekleştirilmesini takip eder.

BY17 Aracın teslim edilmesini sağlar.

*Not: Koyu renkle yazılarak belirtilmiş olan 6 tane “Kritik Adım” mevcuttur. Bu kritik adımlardan herhangi birisini yapmayan/yapamayan adaylar sınavdan başarısız sayılmaktadır.

Kritik Adım: Performans sırasından muhakkak yapılması gereken işlemin adıdır. Bu işlem yapılmadığı takdir de aday sınavdan başarısız sayılır.

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı B1 performans sınavında adaylardan aşağıda belirtilen beceri ve yetkinlik ifadelerinin gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

B1: Satış Öncesi Ve Satış Sonrası Hizmetleri Bilgi Ve Yetkinlik İfadeleri

BY.01 Geçmiş dönemlerde yapılan satışları inceler.

*BY.02 Cari dönem için personelden gelen sipariş ihtiyacını değerlendirerek sipariş oluşturur.

BY.03 Verilen siparişe ilişkin tedarik işlemlerinin takip edilerek kayıtlarının tutulmasını sağlar.

BY.04 Motorlu araçların sevkiyat işlemlerinin takip edilmesini sağlar.

BY.05 Stok kayıtlarının kontrolünü yapar.

*BY.06 Satış öncesi işlemlerinin marka standartlarına ve işyeri kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

*BY.07 Satışı yapılan aracın motorlu araç tescil işlemlerini takip eder.

*BY.08 Marka standartlarına ve işyeri kurallarına uygun şekilde araç teslimi yapılmasını sağlar.

BY.09 Müşterinin satış sonrası hizmetler hakkında bilgilendirilmesini sağlar.

BY.10 Satış sonrası destek hizmetlerinin marka standartlarına ve işyeri uygulamalarına uygun şekilde yürütülmesini sağlar.

*Not: Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Belgelendirme Programında koyu renkle yazılarak belirtilmiş olan 4 tane “Kritik Adım” mevcuttur. Bu kritik adımlardan herhangi birisini yapmayan/yapamayan adaylar sınavdan başarısız sayılmaktadır.

Kritik Adım: Performans sırasından muhakkak yapılması gereken işlemin adıdır. Bu işlem yapılmadığı takdir de aday sınavdan başarısız sayılır.