Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5

Emlak ofisi açabilmek için zorunlu olan mesleki yeterlilik belgenizi sadece 1 gününüzü ayırarak alabilirsiniz. Sınava katılın, mesleğinizi belgeleyin.

Ön Başvuru Formunu Doldurun, Sizi Arayalım

 • T.C. Çalışma Bakanlığı Onaylı

 • Europass ile 33 ülkede geçerli

 • E-Devletten Sorgulanabilir

 • Emlak Sektöründe Çalışmak İçin Zorunlu

4250 TL

(KDV DAHİL) (Ayrıntılı Ücret Tarifesi)

 • 17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5)(Rev.00)
 • A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
 • A2 Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyon
 • A3 Emlak Satışı / Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi

SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SINAV TAKVİMİ 2024

MESLEKLER ANKARA İSTANBUL İZMİR DİĞER İLLER
Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Perşembe – Cumartesi Kontenjan İle Kontenjan İle Kontenjan İle
(Her hafta sınav yapılmaktadır) (Periyodik sınav yapılmaktadır) (Periyodik sınav yapılmaktadır)
Emlak Danışmanı Seviye 4 Perşembe – Cumartesi Kontenjan İle Kontenjan İle Kontenjan İle
(Her hafta sınav yapılmaktadır) (Periyodik sınav yapılmaktadır) (Periyodik sınav yapılmaktadır)
Mesleki yeterlilik belgesi kişinin o meslekte yeterli olduğunun ispatıdır. Mesleki yeterlilik belgesinin verilmesinin amacı o kişinin ilgili mesleği yapıp yapamayacağının göstergesidir. MYK Belgesi AB ülkeleri ve Europass sistemini tanıyan ülkelerde geçerlidir. Mesleki Yeterlilik Belgeleri tüm dünyada tanınan bir standarda göre oluşturulmuş belgelerdir.

Emlak ofislerinde pazarlama ve satış personeli olarak çalışmak için Emlak Danışmanı Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesi alması zorunluluğu getirilmiştir. (14 Ekim 2020 yayınlanan 31274 sayılı Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile)

 • Başvuru Formu (Islak İmzalı)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu
 • Belge Kullanım Sözleşmesi (Islak İmzalı)

Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 4 sınavı teorik ve performans olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Teorik aşama yazılı olarak gerçekleştirilmektedir. 4 seçenekli olarak sorulan toplam 60 sorunun %70 ine doğru cevap verildiğinde aday bu aşamadan başarılı sayılır. Verilen yanlış cevaplar puan kaybettirmez.

Performans aşaması ise mülakat (mizansen) şeklinde gerçekleştirilmektedir. Birinci bölümde Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu Oluşturma, ikinci bölümde ise Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi ile ilgili “Beceri ve Yetkinlikler” ölçülmektedir. Kritik adım olarak adlandırılan aşamaların mutlaka doğru cevaplanması gerekir. Geçme notu yine %70 olarak belirlenmiştir.

Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesini Emlak ofisinde çalışan personel, Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesini emlak ofisinin sahibi almalıdır.

Emlak ofisi açarak taşınmaz ticareti yapacak kişiler il ticaret müdürlüğünden yetki belgesi almak zorundadır. Mesleki yeterlilik belgesi yetki belgesi alma şartlarından bir tanesidir. Yetki belgesi ticari işletmeye, yeterlilik belgesi ticari işletme sahibine verilmektedir. Yetki belgesini ruhsat, yeterlilik belgesini ehliyet gibi düşünebiliriz.

Eğer sadece emlak ofisinde çalışacaksanız Emlak Danışmanı Seviye 4 Belgesi sizin için yeterli olacaktır. Ayrıca 100 saatlik eğitimi almanıza gerek bulunmamaktadır.

Mesleki Yeterlilik Belgeniz e-devlet ekranında görüntülenmektedir. https://www.turkiye.gov.tr/myk-mesleki-yeterlilik-belgesi-sorgulama adresinden adınıza kayıtlı MYK belgenizi sorgulayabilirsiniz. Ayrıca “Belge Vermeye Yetkili Kuruluşlar ve Ücret Tarifeleri”, “Belge Durumu, Teşvik ve Hibe Sorgulama”, “Mesleki Yeterlilik Belgesi Aday Bilgisi Sorgulama”, “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Doğrulama”, “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama”, “Sınav Geçmişi Sorgulama” hizmetlerine de e-devlet kapısı üzerinden kolaylıkla erişilebilmektedir.
İlgili yönetmelikte emlak ofisi açabilmek için aşağıda yer alan diğer şartları taşımanız veya yerine getirmeniz gerekmektedir:

 1. İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;
  a) Meslek odasına kayıtlı olunması,
  b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
  c) Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında taşınmaz ticareti faaliyetinin bulunması,
  ç) Sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,
  d) Sorumlu emlak danışmanlarının;

  1. On sekiz yaşını doldurmuş olması,
  2. En az ilköğretim mezunu olması,
  3. İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
  4. Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,
  5. Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olması,
  6. Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az altı ay; bunların dışında kalanların ise en az on iki ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması, gerekir.
 2. Sorumlu emlak danışmanlarının, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda birinci fıkranın (d) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki eğitim şartı ile (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı aranmaz.
 3. Sözleşmeli işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;
  a) Sözleşmeli işletmenin, birinci fıkranın (d) bendinin (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı hariç olmak üzere birinci fıkrada belirtilen şartları taşıması,
  b) 21 inci maddede belirtilen sözleşmenin yapılmış olması,
  c) İşletmenin yetki belgesinin bulunması ve sözleşmeli işletmesini Bilgi Sistemi üzerinden il müdürlüğüne bildirilmiş olması, gerekir.
 4. Birinci fıkranın (d) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki eğitim şartına ilişkin usul ve esaslar ile bu şarttan muafiyet sağlayan eğitim alanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenir.

SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 5 DOKÜMANLARI